OVER PCS

MISSIE

Door kwalitatief onderzoek, demonstratie en voorlichting biedt het PCS toekomstgerichte, innovatieve en duurzame oplossingen aan siertelers en groenvoorzieners.

PCS is een laagdrempelig kenniscentrum dat praktijkonderzoek, kennisvertaling en oplossingen biedt voor de sierteler en groenvoorziener en hen steunt in hun toekomstgerichte en duurzame bedrijfsvoering:

  1. PCS luistert naar onderzoeksvragen bij de bedrijven en onderkent uitdagingen uit maatschappij en regelgeving.
  2. PCS initieert toegepast wetenschappelijk onderzoek in een sterk netwerk van Vlaamse en internationale onderzoeksinstellingen.
  3. PCS vertaalt onderzoeksresultaten naar concrete bedrijfstoepassingen via praktijkonderzoek en demonstratie.
  4. PCS ondersteunt de bedrijven in hun economische ontwikkeling door voorlichting, vorming en dienstverlening.

WERKING

PCS verricht onderzoek voor alle deelsectoren van de sierteelt- en groensector. Resultaten uit dit onderzoek worden verspreid via de diverse voorlichtingskanalen van het PCS. Bij concrete vragen kunnen siertelers en groenvoorzieners de adviesdiensten en afdelingen van het PCS contacteren.

Klik op de afbeelding om deze groter weer te geven.

BESTUUR

PCS heeft een bestuur met afgevaardigden uit het beleid en de sierteelt- & groensector. Deze worden vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering, het Coördinatiecomité Sierteelt en de Technische Comités.

INFRASTRUCTUUR

Met recent vernieuwde proefserres en een groen kantoorgebouw met vergaderzalen ondersteunt het Proefcentrum voor Sierteelt de Vlaamse sierteelt- en groensector.

Het Proefcentrum voor Sierteelt is 24 ha groot en beschikt over diverse proefvelden en serres voor het uitvoeren van onderzoek en demonstraties in open lucht en onder bescherming.

Het serrecomplex is ingedeeld in 46 compartimenten. Deze hebben een volledig afzonderlijke sturing voor klimaat, scherming, verluchting, belichting, watergift, bemesting,… en bieden ruimte voor diverse proeven en demonstraties voor sierteelt en groenvoorziening. De kleinste compartimenten (36 m²) laten toe om kennis op te bouwen rond nieuwe innovatieve technieken, terwijl de grotere compartimenten (100 tot 500 m²) de mogelijkheid bieden om praktijkgericht onderzoek en demonstraties op grotere schaal uit te voeren. Daarnaast is ook een compartiment ingericht voor meerlagenteelt, waarbij gefocust wordt op energiebesparing door meerdere lagen van de teelt in een sterk geïsoleerd, daglichtloos compartiment onder te brengen en te telen onder ledverlichting.

Daarnaast zijn er verschillende folieserres voor proefwerk en overwintering van specifieke teelten (azalea, boomkwekerij, vaste planten,…). In deze serres is bodemverwarming en irrigatie- en klimaatsturing voorzien voor optimale groeiomstandigheden. De cabrio-serre laat toe om planten in vergelijkbare klimaatomstandigheden als buiten op te kweken en voor specifieke proefbehandelingen toch het dak volledig te sluiten. Een aantal plastiek tunnelserres laten toe om planten in goede omstandigheden te overwinteren.

Buiten zijn er volleveldspercelen voor proeven en demonstraties voor boomkwekerij, groenvoorziening en snijbloementeelt. Sinds eind 2018 beschikt het PCS ook over een vollegrondsperceel voor de biologische teelt van snijbloemen (momenteel nog in omschakeling). Daarnaast zijn er verschillende containervelden, al dan niet met hergebruik en ontsmetting van drainwater. Diverse filtersystemen (rietveld, MBBR en fosfaatfilter) zorgen voor de verwijdering van stikstof en fosfor uit spuistroom.

Het PCS beschikt verder nog over een collectietuin, een bijentuin en diverse andere demonstratietuinen voor de groenvoorziening. Het nieuwe kantoorgebouw demonstreert de mogelijkheden rond vergroening van kantoorruimten en heeft zowel binnen als buiten een groene gevel, waarmee een mooi groeneffect gecreëerd wordt op een zeer kleine grondoppervlakte.

Het PCS beschikt over vergaderzalen en een computerklas, die door organisaties uit de land- en tuinbouwsector, in het bijzonder de sierteelt- en groensector, kunnen gehuurd worden. Ook socioculturele verenigingen uit de streek zijn welkom.

Wens je een zaal te reserveren?
Neem voor meer informatie en reservering contact op met het PCS via info@pcsierteelt.be.

Een bezoek aan het PCS is mogelijk voor verenigingen uit de land- en tuinbouwsector en voor land- en tuinbouwscholen. Neem voor meer informatie en reservering contact op met het PCS via info@pcsierteelt.be.

ONDERZOEKSPARTNERS

Kennis van eigen onderzoek verweven met die van de onderzoekspartners stroomt via het PCS door naar de Vlaamse sierteelt- en groensector. Dit laat sierteelt- en groenbedrijven toe om hun competitiviteit te versterken en internationaal tot de wereldtop te blijven behoren. De onderzoekspartners van het PCS zijn:

PCS is stichtend lid van de Technopool Sierteelt, een samenwerkingsverband tussen UGent, HoGent, ILVO en PCS, gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen, dat de hele onderzoeksketen in de Vlaamse sierteelt verenigt.

PCS is een actieve partner in Agrolink Vlaanderen, het Vlaams onderzoeksnetwerk voor de hele land- en tuinbouwsector. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de volgende onderzoeksinstellingen in Vlaanderen: UGent, KU Leuven, ILVO, HoGent, Inagro, PCS, PCA, PCG, Hooibeekhoeve, KBIVB, Nationale Proeftuin voor Witloof, Proefbedrijf Pluimveehouderij, PCFruit, PCH, PSKW en VCBT.

www.agrolink-vlaanderen.be

PCS maakt deel uit van het samenwerkingsverband Praktijkcentra Plant, dat praktijkgericht onderzoek in de plantaardige productie in Vlaanderen uitvoert. Het bestaat uit de 12 door Vlaanderen erkende praktijkcentra voor akkerbouw, fruitteelt, groenteteelt en sierteelt, nl. Inagro, KBIVB, LCG, LCV, PCA, pcfruit, PCG, PCH, PCS, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, PSKW en VCBT. Deze praktijkcentra werken nauw samen met de telers, het bedrijfsleven en andere onderzoeksinstellingen in Vlaanderen. Ze maken deel uit van het consortium Agrolink Vlaanderen.

Meer info vind je in het jaarverslag.

Surf ook naar praktijkcentraplant.be.

PCS beschikt over een nationaal en internationaal kennisnetwerk met andere onderzoekscentra. 

FINANCIERING

De financiering van de werkingskosten van het PCS gebeurt zowel door de overheid als door het bedrijfsleven. PCS krijgt steun van:

Belangrijke toelagen worden verstrekt door de Vlaamse overheid, het Agentschap Innoveren & Ondernemen, de Europese Unie, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Belgische Boerenbond en de sierteelt- en groenfederatie AVBS.

Diverse firma’s en organisaties uit de sierteelt- en groensector zijn steunend lid en steunen hiermee enerzijds het onderzoek van het PCS en anderzijds de werking van het Waarnemings- & Waarschuwingssysteem.

Wens je ook steunend lid te worden?
Neem dan contact op met het PCS via info@pcsierteelt.be of 09 353 94 94.

Tal van siertelers en groenvoorzieners zijn lid van PCS of Waarnemings- & Waarschuwingssysteem (W&W). Dankzij de financiële steun uit de sector kunnen we beroep doen op subsidies van de overheid.